ג' אדר ה'תש"פ 28/2/2020

שיחות הוראות ועובדות

לרגל יום ההילולת אביו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, הרה"ג והרה"ח המקובל מהור"ר לוי יצחק שניאורסאהן זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, החל בכ′ מנחם-אב, מגיש מערכת האתר לקט משיחות הרבי אודות אופן עבודתו של אביו הוראות יום ההילולא מהות השם לוי יצחק תורתו של אביו ועוד.

נערך ע"י הרה"ת ר′ לוי שיחי′ סטאליק /
יום ההילולא של כ"ק הרה"ג והרה"ח המקובל וכו' מהור"ר לוי יצחק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שניאורסאהן (אביו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו)1 נפטר בשנת תש"ד בגלות. בעיר אלמא אטא במחוז קאזאכסטאן"2.

כ"ף מנ"א הוא ארבעים יום לפני ראש השנה – על דרך ארבעים יום קודם יצירת הולד, לידת אדם הראשון בראש השנה3.

עבודה מתוך מסירות נפש

א. ידוע שעבודתו של בעל ההילולא היתה מתוך מסירות נפש בפועל להפיץ תורה ויהדות וזהו גם הלימוד וההוראה – ובפרט ביום ההילולא שלו4 – לעסוק  בהפצת היהדות, לימוד התורה ובקיום המצוות, עד לאופן של מסירות נפש (ומעין מסירות נפש של בעל ההילולא)5.

ב. לימוד והוראה עיקרית היא בענין החינוך: יהודי צריך לחנך את ילדיו עוד בהיותם קטנים שבקטנים לענין של מסירות נפש – על ידי שהנהגתו בביתו היא מתוך מסירת נפש - וכאשר מראים דוגמא חי'ה, מתוך חיות אמיתית הרי זה פועל פעולתו6.

לוי יצחק  

ג. בשמותיו של בעל ההילולא - לוי יצחק - יש לימוד עבור כל אחד ואחד: לוי – מרמז על תוספת חיזוק בעבודת באדם עם עצמו7 ("ילוה אישי [הקב"ה] אלי"), ויצחק – מרמז על העבודה של השפעה על הסביבה, (יצחק על שם – "כל השומע – יצחק לי")8.

ניגון הקפות  

ד. בהתוועדות ש"פ עקב, כ"ף מנחם אב תש"נ, אמר לילדי מחנות קיץ שהשתתפו: "ובודאי יכבדו את הילדים דמחנה קיץ והמדריכים שלהם – הנוכחים בהתוועדות . . באמירת לחיים . . וינגנו ניגון הקפות דשמ"ת (ניגונו של בעל ההילולא9)10".

תורת בעל ההילולא  

ה. מהעליות של בעל ההילולא תהי' המשכת ברכות והצלחות לכל אלו שזכו ללמוד מתורתו וללכת "בדרך ישרה אשר הורנו"11.

ו. בנוגע לשאר הכת"י של אאמו"ר שהרי היו עוד ריבוי כתבים עשרות ואולי מאות גליונות החדו"ת של אאמו"ר הנמצאים אי שם ברוסי', שלע"ע לא הגיעו לידינו, אמר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו:

בודאי סוף-סוף יתגלו שאר הכתבים ונזכה לריבוי נוסף של ענינים דפנימיות התורה, ועצם ההחלטה על דבר לימוד ענינים חדשים אלו ממהרת את בוא הזמן שיוכלו לחפש אחר הכתבים גם במדינה ההיא ולמצוא אותם12.

הוספה

כ"ף במנ"א13, יום היא"צ וההילולא של אאמו"ר לוי יצחק בן הרב אא"ז ברוך שניאור ז"ל - זה ארבעים שנה. ועלי החוב והזכות גדול להציע ולבקש וכו' - ללמוד בהתועדות מתורתו, ולנדב ביומא דין לז"נ14.


--------- הערות ---------  

1) ש"פ עקב תשמ"ט – התוועדויות ע' 169: "ולהוסיף, שהייחוס של בעל ההילולא הוא מזרע דוד [כידוע שהוא דור השביעי מאדמוה"ז, שהינו דוד השביעי מהמהר"ל מפראג, והמהר"ל הוא ייחוסו מזרע דוד [הערה 68: ראה סה"ש תורת שלום ע' 176. ע' 235. עיי"ש. ושם. הבוחר בדוד ובזרעו אחריו, כשם שבחרו בשבט לוי כו']].

ויש לומר, שזהו גם הקשר עם הנאמר בגמרא שבעשרים באב (יום ההילולא) הקריבה משפחה מבית דוד את קרבן העצים".

2) כ' מנ"א תש"נ הערה הראשונה – התוועדוית ע' 146.

3) ש"פ עקב כ"ף מנ"א תש"נ ע' 153 הערה 90. ושם נסמן ל"לקו"ש חי"ט ע' 391 הערה 3". ושם: "להעיר שבעשרים באב (מ' יום לפני ר"ה) הוא התחלת ההכנה לר"ה (ראה מנהגי הק"ק בית א-ל יכבץ (נדפסו בהקדמת ספר דברי שלום סימן סד. בס' יד אליהו (להרב סלאטקי, ירושלים תשכ"ג) מע' מנהגים): ביום ך' לחודש אב עושים התרת נדרים שהוא ארבעים יום קודם ראש השנה),

ולהעיר אשר בר"ח אלול הוא התחלת מ' ימי תשובה המסתיימים ביוה"כ – שגם הוא (יוה"כ) נקרא ר"ה". עיי"ש.

4) יום ד' פ' עקב, כ"ף מנחם-אב תנש"א – התוועדויות ע' 155: "כאשר בעל ההילולא רואה – מהמקום שבו נמצא - שכל השומעים אודות יום זה מנצלים זאת כדי לקבל על עצמם את השליחות להפיץ תורה ויהדות, ברוחו של בעל ההילולא (שרצונו ותשוקתו היתה להפיץ יהדות בקרב בני ישראל, אנשים נשים וטף, החל מבני קהילתו), ומעין מסירות-נפש שלו".

5) תנש"א שם: "בדוגמת שבט לוי שמסרו נפשם על העבודה במשכן".

6) תנש"א שם ע' ‎155-6‏: "שהרי דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב ופועלים פעולתם, ועאכו"כ כאשר הפעולה היא (לא רק ע"י הדיבור, אלא) גם על ידי הוראת דוגמא חי'".

7) ש"פ עקב תשמ"ט – התוועדויות ע' 170: "כולל הזהירות במצוות קלות כבחמורות".

8) תשמ"ט שם: "דהיינו: ההשפעה על השומע ממנו, עד לכזה האוחז רק בדרגה שמיעה (שלמטה מראי'), ו"כל השומע", אפילו שומע כזה שאינו מתאמץ "לשמוע" מה שמדברים, ורק שהמילים נכנסות לאוזניו – הוא פועל עליו סו"ס את הענין של "יצחק", הצחוק והשמחה, עד כפי שזה למעלה ממדידה והגבלה".

9) בשוה"ג בהערה הבא: "תוי הניגון בספר הניגונים ח"ב ניגון קפה. ושם: הרלוי"צ אמר שמקובל בידו שהנגון הזה שרו בעת הקפות אצל הדה"ז".

10) שם הערה 140 – התוועדויות ע' 157.

11) משיחת אור לכ"ף מנ"א תשמ"ט – התוועדויות ע' 179: "כולל גם – ללמוד ממנו כיצד גם בעודו בגלות עסק בהפצת היהדות והצליח בזה עד כדי כך שרואים פירות ופירי פירות מהשפעתו בימים ההם גם בזמן הזה".

12) שיחת מוצאי ו' תשרי תש"נ - התוועדויות ע' ‎64-5‏: "וחבל מאד על שאר הכת"י שלע"ע לא הגיעו לידינו, שהרי היו עוד ריבוי כתבים (מלבד הספרים שאמי בעצמה הסתכנה והביאה למוסקבה ומשם נשלחו לכאן במשך הזמן ע"י השגרירות וכיו"ב) . . ועד היום לא ידוע מה עלה בגורלם של עשרות ואולי מאות גליונות החדו"ת של אאמו"ר הנמצאים אי שם ברוסי'.

ויהי רצון שבמשך הזמן יקויים היעוד "ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים", ועל אחת כמה וכמה חידושי תורה, ובפרט – חדושי תורה שנכתבו "מן המיצר", מיצר אמיתי גדול ביותר בגשמיות, ונוסף על זה (כמדובר כמה פעמים) – חדושי תורה שיש בהם נגלה והן פנימיות התורה. ובזה גופא – פנימיות המוכן ל"יפוצו מעינותיך חוצה", כפי שרואים בחידושים שנדפסו ממה שנרשם בגליונות הספרים שהגיעו לידינו, ומזה אפשר לשער אודות הנמצא בשאר הכתבי יד שעדיין לא באו לידינו.

ומכיון שבדברי תורה ישנה גם המעלה ד"המקיים את התורה בעוני" בגשמיות, ו"מן המיצר קראתי י-ה" בגשמיות – ששייך במיוחד לפנימיות התורה (מה שאין-כן אותיות "ו-ה" שקשורות בנגלה דתורה) – בודאי סוף-סוף יתגלו שאר הכתבים ונזכה לריבוי נוסף של ענינים דפנימיות התורה,

ועצם ההחלטה על דבר לימוד ענינים חדשים אלו ממהרת את בוא הזמן שיוכלו לחפש אחר הכתבים גם במדינה ההיא ולמצוא אותם".

13) ממכתב מוצאי תשעה באב תשד"מ - נדפס בלקו"ש חל"ט ע' 231: "נ.ב. הש"ק שלאחרי ט"ו במנ"א – הוא כ"ף במנ"א, יום היא"צ וכו'".

14) שם: "שמסר נפשו על הפצת היהדות בתוככי בנ"י "מאחורי מסך הברזל", ועי"ז הי' חבוש בבית האסורים ונשפט לגלות ומת בגולה ושם מ"כ, זכותו יגן עלינו ועכ"י – שליט"א".
מבזקים
תמונת היום
נשיא קזחסטאן מעניק לשליח הראשי מסמך בו חתום שממשלת קזחסטאן מתנערת מהרדיפות שנעשו לרבי לוי יצחק נ"ע  (ה′תש"ס)
נשיא קזחסטאן מעניק לשליח הראשי מסמך בו חתום שממשלת קזחסטאן מתנערת מהרדיפות שנעשו לרבי לוי יצחק נ"ע (ה′תש"ס)
31/7/2007
גלריות
אישי ציבור ואורחים שונים מבקרים במרכזי חב"ד בקזחסטאן ובאהל הקדוש
אישי ציבור ואורחים שונים מבקרים במרכזי חב"ד בקזחסטאן ובאהל הקדוש
20/2/2007